• معرفی برنامه ملي آينده‌نگاري

  • ضرورت وجود یک برنامه ملی آینده‌نگاری در دو بعد ایده‌پردازی و اجرا در گام نخست به وسیله معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بعد از انجام مطالعات مقدماتی صورت گرفت. از آنجا که رویکرد این برنامه چیزی فراتر از تهیه فهرستی از فناوری‌های ممکن و قابل ظهور در آینده و ارائه آن به عنوان گزینه‌های کاربردی جهت مطالعه است در نتیجه گفتمان‌سازی و درگیرنمودن سطوح مختلف جامعه نسبت به شناخت موضوعات و چالش‌هایی که با استفاده از راه‌حل‌های فناورانه و وجود هوشمندی لازم در مورد بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن قابل برنامه‌ریزی و اقدام است، به عنوان هدف این طرح ملی انتخاب شده است. همچنین در این برنامه تلاش می‌شود گفتمان مبتنی بر دانش و ایجاد آگاهی در مورد تغییرات و مسائل آینده که جامعه با آن مواجه خواهد شد، در میان تمامی صاحبان منافع مختلف شکل گیرد.

مسابقات برنامه ملی آینده‌نگاری

مدل اجرایی

یکی از رویکردهای دبیرخانه برنامه ملی آینده‌نگاری، توجه به صاحبان منافع مختلف و در نظر گرفتن نیازهای متفاوت هر یک از آنها است. در این راستا با توجه به مطالعات تطبیقی، بررسی‌های میدانی و اخذ نظرات کارشناسان، صاحبان منافع به چهار گروه مختلف تقسیم می‌شوند. با توجه به شکل سمت راست، چهار سطح از مخاطبین این برنامه شامل "جامعه عمومی"، "جامعه فعالان اقتصاد دانش‌بنیان (صنعت‌گران، دانشگاهیان، پژوهشگران)، "شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تحقیقاتی و سازمان‌ها" و "نهادهای سیاست‌گذاری" مخاطبان اصلي برنامه ملي آينده‌نگاري هستند كه در قالب هرم مخاطبان نمايش داده شده‌اند. در ذیل برنامه ملی آینده‌نگاری، چهار برنامه اصلی با هدف قرار دادن هر سطح از مخاطبین طراحی شده‌است تا بتوان از یک سو با توجه به تفکیک و ظرفیت‌های موجود در هر سطح و از سوی دیگر با در نظر گرفتن انتظارات و نیازهای آنان به تعریف برنامه‌های اجرایی و همکاری با آنان اقدام کرد.

مدل اجرایی

اقدامات اجرایی

انتشارات