حوزه‌های بخشی آینده‌نگاری

برنامه ملی آینده‌نگاری به منظور ترسیم آینده‌های روشن در بخش‌های مختلف و بااهمیت اقدام به معرفی طرح‌های ملی آینده‌نگاری در حوزه‌های مختلف نموده است.  اجرای آینده‌نگاری ملی بر مبنای طرح‌های معرفی شده، از یک‌سو امکان تعمیق مفاهیم علمی هر حوزه و آینده‌نگاری تخصصی‌تر را فراهم می‌آورد و از سویی دیگر با ایجاد حس تعهد در میان نخبگان حوزه‌های مختلف نسبت به آینده‌نگاری ملی، روند توسعه برنامه تسهیل خواهد شد. فرآیند اجرایی طرح در حوزه‌های بخشی بر اساس شکل زیر خواهد بود: