سلامت

جدول حووزه سلامت

 

تاکنون گزارش‌های بین‌المللی مختلفی در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که در ادامه قابل مطالعه است:

 

                                                                             

سلامت متصل: فناوری دیجیتال چگونه سلامت و مراقبت‌های اجتماعی را تغییر می‌دهد؟            قدرت بیمار: فناوری همراه چگونه در حال تغییر بهداشت و درمان است؟                         بیماران شدیدا خواهان استفاده از خدمات دیجیتال هستند.      

چهار بعد سلامت همراه موثر: افراد، مکان‌ها، پرداخت و هدف