جامعه مجازی

 

در چند دهه‌ی گذشته، پیشرفت و توسعه‌ی فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات تاثیرات مهمی بر چگونگی عملکرد جوامع، سازمان‌ها و افراد داشته است، به طوری که می‌توان گفت زندگی و سرنوشت این نهادها به شدت با فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.  شتاب وقوع تغییرات در این حوزه بسیار چشمگیر است و این دگرگونی‌ها، می‌توانند بر سایر فناوری‌ها نیز اثرگذار باشند چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات درهم‌تنیدگی زیادی با سایر فناوری‌ها دارد. بنابراین می‌توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان توانمندساز حوزه‌های دیگر و تسهیل‌‎کننده زندگی و کسب‌وکار در جامعه دانست و آن را به عنوان پیشران توسعه در کشورهای در حال توسعه قلمداد نمود.  به همین خاطر بررسی تغییرات آن و کسب آمادگی برای برخورد پیش‌دستانه با تحولات آتی آن در قالب برنامه آینده‌نگاری در کشور در حال توسعه‌ی ما، ضروری به نظر می‌رسد.

کمیته مدیریت طرح حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای برنامه ملی آینده‌نگاری تلاش دارد ضمن آگاهی‌بخشی به عموم جامعه، گفتمانی مناسب میان فعالان این حوزه در کشور ایجاد نماید تا از این دریچه بتواند به کسب‌وکارهای مرتبط با این فناوری سمت‌وسو دهد و در نهایت در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری یاریگر باشد.

کمیته مدیریت طرح تاکنون به بررسی گزارش‌های بین‌المللی مختلفی در این زمینه پرداخته است که در ادامه قابل مطالعه است:

اینترنت اشیا و چگونگی ارزش‌آفرینی آن از نگاه موسسه جهانی مکنزی